ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Системна Сигурност и Интеграция ЕООД, наричано за краткост по-долу „ССИ“/”SSI”, едружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204280623, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Воден 5 .

SSI еадминистратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с издадено Удостоверение № 424586 и вписан към публичния регистър на администратори налични данни.

Настоящата Политиказа поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(„Регламент (ЕС)2016/679”).

SSI уважава правото на запазване на поверителността на личната информация и данни нафизическите лица във връзка с обработването на личните данни и гарантира защитата на личните им данни и информираността им за целите на обработване наличните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдатразкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията начл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани следпубликуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно на  ssi.bg

Политиката за поверителност е приложима за лични данни, за физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва електронни съобщителни и друг вид услуги, предоставяни от SSI .

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяванеили друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

С предоставяне на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с тяхното обрабоване и съхранение съгласно тази политика. 


Отговорност за личните Ви данни

SSI е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК204280623, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

SSI е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

SSI събира следните категории лични данни:


Лични данни за изготвяне и следващо изпълнение на договор или поръчка

- три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

- три имена, ЕГН, адрес и други данни на пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред SSI;

- тип и номерна документ за самоличнсост, дата на издаване, валидност и издател;

- телефони/или адрес на електронната поща за връзка, или лице за контакт;

- данни, събирани при плащане, направено към SSI - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и други електронни канали;

- данни от профила ви за достъп до клиентски профил за самообслужване и сайт на SSI – потребителско име, история на заявките и плащанията;

- данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на SSI;

- данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от SSI на сайта си или чрез социалните мрежи;

 

Лични данни, за целите на предоставяне на услугите:

- клиентски номер и номер на услуга;

- месечни фактури и детайлизирани справки и размер на задължения;

- трафични данни, необходими за предоставяне на услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите;

- обем на пренесените данни;

- местоположение на потребител на услуга;

- данни, необходими за изготвяне на месечните сметки;

- стойност на ползваните услуги;

- вид на използваната услуга;

- общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки;

- начин на плащане;

- извършении дължими плащания;

- информация за промени в ползването на услугите;

- ограничения и възстановяване на услугите;

- данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на крайното устройство, включително и при роуминг;

- данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система;

- IP адрес;

- гласов запис на телефонните разговори с оператор на 052 600 500, 0896 600 500, 052 70 39 71, 052 612 650 във връзка с искания за изменения или допълнения по договора за услуги, заявяване на повреди,

- получаванена информация и съдействие във връзка с ползваната услуга и предоставеното устройство за достъп;

- гласов запис на телефонните разговори, за което Ви уведомяваме, инициирани от оператор от  Център за обслужване на клиенти относно услуги на съществуващи клиенти и предлагане на услуги или сключване на договор от разстояние за нови клиенти;

- IP адресза ползване на мобилен интернет от SSI;

- информация за вида и съдържанието на договора с SSI, всяка друга информация, свързана собслужването му, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактния център, електронна поща, писма, жалби и оплаквания и друга обратна връзка, предявена рекламация по отношение на закупено от SSI крайно електронно съобщително устройство;

- данни за кредитен рейтинг, необходим за определени предлагани продукти;

- данни за избраните от Вас услуги.

 

Основанията, на които ние обработваме Вашите лични данни:

За да изпълним договорните си задължения към Вас, SSI обработва Вашите идентификационни данни, трафичните данни и други лични данни, с цел да осигурим ползването на продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате изакупувате, при сключване или изпълнение на поръчки и договора за електронни съобщителни и друг вид услуги както следва:

 

 Идентифициране на клиент при:

- сключване, промяна или прекратяване на договор за услуги и стоки;

- изпълнение на постъпили искания за предоставяне на информация относно потребление;

- разяснения за предлаганите планове;

- разяснения на фактури и плащане на сметки,

- приемане на оплаквания или жалби.

- поръчки на стоки и услуги

 

Идентифицирането на клиент се извършва:

Във всички търговски и комуникационни канали - търговски обект на SSI, номер за обслужване на клиенти 052 600 500, 0896 600 500, 052 70 39 71, онлайн платформа (портал за самообслужване), продажба от разстояние (електронен магазин), телефонни оператори на контактни центрове и форма за контакт през сайта;

При заявка за промяна на лични данни и предоставяне на информация за ползваните услуги;

При извършване на кредитна оценка чрез първоначален и последващ анализ, оценка на кредитния риск, анализ и прогнозиране на клиентска платежна история и поведение, проверка валидността на данни, при сключване на договори за електронни съобщителни услуги, договори за лизинг или при закупуване на устройство;

Приизготвяне и анализиране на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история при предлагане на подходяща за Вас оферта, при желание за изменение на ползвания тарифен план, активиране на роуминг, промяна на максималната граница на потребление);

При проверка на обем на клиентско потребление по Ваше искане с цел предпазване на клиентите и SSI от нетипичен трафик, текуща сметка; оставащо включено потребление,стойност по фактура.

При разяснение на фактури за месечни такси и изготвяне на справки за ползвани ипрекратени услуги;

При сключване на договори от разстояние, извън търговския обект на партньор на SSI, изпращане на куриерска пратка, включваща нужен набор от документи ,  

При обслужване на клиентски оплаквания, жалби и запитвания;

При корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

При техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до платформите за електронно обслужване на електронни фактури, детайлизирани справки;

При ограничаване и възстановяване на услугата при повредена или изгубена/открадната карта;

При техническа поддръжка чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване науслугата;

При ограничаване и възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;

При плащане на сметки;

Осигуряване защита и сигурност на мрежата на SSI;

 

За да спазим изсикванията, които са предвидени в нормативни актове SSI обработва данните Ви в съответствие с установените законови задължения за следните цели:

 

Изготвяне на договори, сключени от разстояние и договори извън търговския обект на партньорна SSI, изпращане на куриерска пратка;

Продажба на вземания от клиенти, при което се предоставя на на цесионера информация за дълга, както и договори, месечни фактури, протоколи и други счетоводни документи, ако има такива;

Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията;

Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги проверка от компетентен орган;

Приети съгласия;

Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на ползваните услуги;

Законосъобразен данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на личните данни и на Комисията за защита на потребителите, при изпълнение на задълженията, произтичащи от съответните закони;

Предоставяне на информация на съда и трети лица при производства;

Управление и съхранение на данни за трафика съгласно изискванията на действащото законодателство;

Удостоверяване на възраст за подписване на договор за ползване на услуга срещу заплащане на месечна такса и при пазаруване онлайн.

 

SSI обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 

Предоставяне на външни кредитни агенции за целите на определяне на кредитен рейтинг, оценяващ кредитоспособността на основание кредитната история за предоставяне на възможност за отложено плащане, с ползване на банков инструмент;

При участието Ви в томболи и игри, организирани на сайта на SSI, в търговски обекти на SSI и/или в социалните мрежи, които се провеждат при спазване изискваниятана Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на томболите и игрите;

За получаване и/или предоставяне на информация или оферти за продукти и услуги на трети лица, като тази информация се обработва законосъобразно и добросъвестно, данните няма да бъдат предоставени на трети лица без изричното Ви съгласие.

Обработването на лични данни в посочените случаи се извършва въз основа на писмено съгласие за обработка на личните Ви данни, което Вие сте предоставили на SSI.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни, което Вие имате право да оттеглите по всяко време в случай, че оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне. В тази връзка преди да дадете съгласието си ще бъдете информирани за това.

При разглеждане на съгласието или неговото оттегляне се отчита дали изпълнението на договорните задължения по даден договор или предоставянето на услугата по него е поставено в зависимост от него. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на SSI.

 

SSI обработва данните Ви и за целите на наш легитимен интерес както следва:

 

Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг посредством автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, продължителността на сесии, ползвани услуги и предпочитания с цел:

- програми за лоялност като: предложение за включване в специални групи с цел възползване от специални отстъпки;

- поведенческа реклама - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни;

- осъвременяване на информацията, публикувана на интернет страницата ни по най-подходящия начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на SSI;

Обработване на данните за ползваните услуги, позволяващо достоверен анализ и оценка на разнообразието от наши продукти и услуги и потребителското търсене.

Подробен анализ на поведението на клиентите, базиран на различни критерии, като но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи за разработване на нови продукти, които да отговорятн а нуждите на настоящи и бъдещи клиенти, би могъл да подобри обслужването им.

Подготовка и съхранение на информация с цел усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

 

Трети страни с достъп за обработване на личните Ви данни:

 

Трети страни, които въз основа на договор с SSI обработват личните Ви данни от името на SSI:

Транспортнии куриерски фирми при изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител;

Партньори на SSI, които сключват договори с крайни клиенти от името и за сметка на SSI;

Партньори, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

Агенции за събиране на събиращи забавени клиентски задължения от името на SSI.

Фирми, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

Фирми, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

Консултанти, предлагащи консултантски услуги в различни сфери.

 

Други администратори на лични данни, на които SSI предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Цесионери – на които се отстъпва вземането, като страна по договори за цесия, и на които SSI, в качеството си на цедент, прехвърля (продава) за Ваши непогасени задължения;

Компетентни органи, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Кредитни агенции, които съвместно с SSI определят целите и средствата на обработване наличните Ви данни по време на извършване на кредитна оценка на база индивидуален подход, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложено плащане (покупка на лизинг), с което целим неговото максимално удовлетворение;

  

Обработка на анонимизирани данни

За анализи и за статистически цели SSI обработва Вашите трафични данни, при което получените данни са обобщаващи и в този смисъл- анонимни, при което идентификация на конкретно лице е невъзможно.

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за коитоса събрани, като се съхраняват за възможно най-кратко време:

 

Личните данни, обработвани при сключване на договор за предоставяне на услуги се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани при издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, с което са свързани, съгласно раздел III, чл. 12, ал. 1 от Закона за счетоводството, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения, в съответствие с процедурите за съхранение данните на трафика за целите на националната сигурност, които са необходими за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления се съхраняват от SSI за срок от 6 месеца.

SSI може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срокдо изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с прекратяване на договор за предоставяне науслуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с влязло в сила съдебно решение.

Запис на глас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора;

 

SSI и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 

Право на достъп до Вашите данни

Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни;

Може да поискате от SSI информация за целите на обработването на Ваши лични данни.

 

Право на коригиране

Да изискате да се коригират неточните Ви лични данни, когато са неточни или следва непълните лични данни да бъдат попълнени;

 

Право наизтриване („да бъдеш забравен“)

да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

а) личните данни повече не са нужни за целите, за които са били събрани и се обработват;

б) обработването на данните е признато за незаконно;

 

Право на ограничаване на обработването

Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

точността н аличните данни се оспорва от Вас за срока, необходим на SSI да провери точността на данните;

обработването е неправомерно, но Вие желаете само да ограничите обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

SSI не се нуждае повече от тях за целите на обработката, но Вие желаете личните Ви даннида се съхраняват, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

в очакванена проверка, при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни относно законовите основания на SSI за това;

 

Право на преносимост на данните

Да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които Вие сте ни предоставили, включващо получаването им от SSI в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и които имате право да прехвърлите на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването е основано на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Право на възражение

Да възразите пред SSI по всяко време и на основание на Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, за които съществуват убедителни законови основания, за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или заустановяването и защита на наш легитимен интерес.

При отправено възражение срещу обработка на личните Ви данни SSI ще Ви отговори в срок, не по-дълъг от един месец дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати

обработването на съответните лични данни за тези цели.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, SSI ще прекрати обработването им за посочената цел.

 

Право да оттеглите своето съгласие

По всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие. Може да заявите Вашето желание чрез партньорската мрежа и каналите за комуникация с SSI.

 

Право да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни

По всяко време да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считатече правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

Може да подадете изрично писмено заявление в SSI или да ни уведомите за желанието си нателефон 052 600 500, 0896 600 500, 052 70 39 71, 052 612 650.

  

Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, подобряване на удобството при работа и превръщанена сайта в максимално интересен за всеки посетител, електронната платформа (сайта на SSI) използва широко използваната технология, наречена „бисквитки“(cookies).

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви, но могат да спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитаниявсеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация, която включва наименованието на домейна, от която идва.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Използваме следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 

Системни бисквитки

Системните бисквитки са строго необходими, предназначени за сигурност на връзката, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Целта на системните бисквитки, предназначени за сигурност на връзката, е:

  • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да участват в навигиране в уебсайта и запазване на попълнената информация при регистрацията и при преминаване между различните стъпки;
  • Да контролират сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси;
  • Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

 

Системните бисквитки се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Системните бисквитки, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

 

Постоянни бисквитки за функционалност

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя относно език и други.

Този тип бисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат дабъдат използвани при повече от една сесия на браузъра.

 

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ целят събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Чрез тях анонимно се измерва брой потребители на страница, най-посещавани страници, време, прекарано на страницата, начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват или грешки, които възникват.

 

Деактивиране на бисквитки

Като потребител можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не, да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред.

Моля имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да попречи на част от нашия сайт да функционира правилно.

 

Всички промени по Политиката за поверителност и защита на личните данни ще публикуваме в нашия интернет сайт.

Посещенията на нашия сайт представляват Вашето съгласие с Политиката за поверителност и защита на лични данни на SSI и направените актуализации.

Тази политика е осъвременена за последен път на 25.05.2018 г.

Правата си  можете да упражните като подадете писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице при предоставяне на нотариално заверено пълномощно) до SSI. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заявлението трябва да съдържа минимум следната информация:

  • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  • описание на искането;
  • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

SSI е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на искането, съответно в 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения.

Адресът ни на управление е: гр. Варна 9000, ул.Воден 5.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във SSI на следните координати за връзка: имейл: belova@ssi.bg; тел. 052 600 500, 0896 600 500.