Качество на услугата интернет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: параметри за качеството на предоставяните услуги, съгласно 

Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

За услуги, предоставяни чрез:   Параметър  Измерване  Стойност  Мерна единица  Стандартизационен документ
 Фиксирана мрежа   Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection)  Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките  1 дни  ETSI EG 202 057-1 
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата  100
  дни
  Фиксирана мрежа  Процент повреди на линията за достъп (Fault rate per access line)  Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии  0.3   ETSI EG 202 057-1 
   Фиксирана мрежа Време за отстраняване на повреди (Fault repair time Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии  2 часове    ETSI EG 202 057-1 
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента  100
2.2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет 
За услуги, предоставяни чрез:   Параметър  Измерване  Стойност  Мерна единица  Стандартизационен документ
Фиксирана гласова услуга  Процент на жалбите относно коректност на сметките (Bill correctness complaints)  Съотношение на сметките, за коректността, на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0    ETSI EG 202 057-1 
Мобилна гласова услуга  0
Достъп до интернет през фиксирана мрежа 0
Достъп до интернет през мобилна мрежа 0
 Фиксирана гласова услуга  Процент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio)  Отношение на броя на неуспешните към общия брой национални повиквания за определен период  n/a  ETSI EG 202 057-2 
Отношение на броя на неуспешните към общия брой международни повиквания за определен период  n/a
 Фиксирана гласова услуга  Време за установяване на връзка (Call set up time)  Средното време при национално избиране  n/a секунди   ETSI EG 202 057-2 
Средното време при международно избиране  n/a секунди 
Мобилна гласова услуга Време за установяване на връзка (Call set up time)  Средното време при национално избиране  n/a секунди 
Средното време при международно избиране  n/a секунди 
Фиксирана гласова услуга  Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality)  Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор  n/a    ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 
Мобилна гласова услуга  Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality)   Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор  n/a    ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 
Фиксирана гласова услуга  Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services)  Средно време за отговор  n/a секунди   ETSI EG 202 057-1 
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек  n/a
Мобилна гласова услуга  Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services)  Средно време за отговор  n/a секунди   ETSI EG 202 057-1 
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек  n/a  
Фиксирана гласова услуга  Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio)  Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период  n/a  ETSI EG 202 057-2 
Мобилна гласова услуга  Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio)  Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период  n/a  ETSI EG 202 057-2 
 Мобилна гласова услуга  Коефициент на пропаднали повиквания (Dropped call ratio)  Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период  n/a  ETSI EG 202 057-3 
Достъп до интернет през фиксирана мрежа  Двупосочно закъснение (Delay)  Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата  1 ms   ITU-T Y.2617 
Достъп до интернет през мобилна мрежа  Двупосочно закъснение (Delay) Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата  n/a ms   ITU-T Y.2617 
Достъп до интернет през фиксирана мрежа  Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter)   Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време  1 ms   ITU-T Y.2617 
Достъп до интернет през мобилна мрежа   Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter)  Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време  n/a ms   ITU-T Y.2617 
Достъп до интернет през фиксирана мрежа  Загуба на пакети (Packet loss)  Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време  0.001  ITU-T Y.2617 
Достъп до интернет през мобилна мрежа   Загуба на пакети (Packet loss)  Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време  n/a  ITU-T Y.2617 

Типове Физически Интерфейси:
Към мрежата на ССИ ЕООД се поддържат следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства: Fast Ethernet: 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m),IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z SFP (SFP MSA , INF-8074i)

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на ССИ ЕООД  е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията  „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с  публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).